Standarti

 

Iegādājoties darba apģērbus, apavus vai individuālos aizsardzības līdzekļus, Jums ir precīzi jāzina, kādā darba vidē tie tiks izmantoti. Latvijā Individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk IAL) dalās 3 kategorijās:

  • I kategorija – aizsardzība tikai pret minimāliem riskiem;

  • II kategorija – IAL, kas neatbilst ne I, ne III kategorijai; 

  • III kategorija – specifiski un sarežģīti IAL, kas spēj pasargāt pat cilvēka dzīvību. 

Darba devējam ir jānodrošina IAL lietošana darba vietās. Ministra kabineta noteikumos Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” ir izklāstīti šie noteikumi. 
Latvijā, iegādājoties IAL, tiem jāatbilst šādām prasībām:

Visiem IAL, neatkarīgi no to kategorijas, jābūt marķētiem ar CE marķējumu. Jebkuram produktam, ko iegādājaties, ir jābūt klāt lietošanas instrukcijai valsts valodā, produkta informācijai, kas satur – preces nosaukumu, aprakstu, tehniskās iespējas, lietošanas vide, aizsardzības līdzekļa aizsardzības klasei atbilstošie risku līmeņi, lietošanas ilgums, iepakojums, uzglabāšanas apstākļi, lietoto apzīmējumu un marķējumu nozīme. Ir jābūt arī informācijai par ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi Latvijā - firmas nosaukumam un adresei. 

Ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim IAL atbilstība ir jāapliecina ar šādiem dokumentiem: 

  • I kategorija – ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja parakstīta atbilstības deklarācija; 

  • II kategorija – tipa pārbaudes sertifikāts un ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja parakstīta atbilstības deklarācija; 

  • III kategorija – tipa pārbaudes sertifikāts, produkta vai ražotāja sistēmas kvalitātes sertifikāts un ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja parakstīta atbilstības deklarācija.